Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do sprzedaży dokonywanej na podstawie zamówień elektronicznych składanych przez Kupującego za pośrednictwem strony www.zegarekdlaciebie.pl (zwanej dalej Portalem Sprzedawcy) należącej do MARVEST z siedzibą w Nowym Sączu (kod pocztowy : 33-300) , ul. Topolowa 27, NIP: 733-294-32-05, Regon 120900311.

2. OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy spółką MARVEST, zwaną dalej Sprzedawcą, a Kupującym, jeżeli przedmiotem zamówienia są zegarki naręczne, baterie i akcesoria znajdujące się w ofercie Sprzedawcy (zwane dalej Produktami) na dzień złożenia zamówienia, chyba że Strony ustalą na piśmie odmienne warunki sprzedaży.

3. OWS znajdują zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której Kupujący dokonuje zakupu Produktów w celach związanych z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą lub zawodową, czyli tym samym nie przysługuje Kupującemu status konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, które zostały udostępnione Kupującemu na Portalu Sprzedawcy.

Składanie zamówień

1. Oferta Sprzedawcy - stanowiąca wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży -przedstawiona jest Kupującym - po zalogowaniu się na Portalu Sprzedawcy - na podstawie udostępnionego przez Sprzedawcę loginu i hasła.

2. Do składania zamówień za pośrednictwem Portalu Sprzedawcy uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani oraz posiadający swój indywidualny login i hasło. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła. Login oraz hasło przekazywane są Kupującemu po jego zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu podanych informacji w trakcie rejestracji.

3. Przedsiębiorcy zarejestrowani oraz posiadający swój indywidualny login i hasło ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z loginu i hasła im udostępnionego i akceptują fakt, że wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem Portalu Sprzedawcy z wykorzystaniem ich indywidualnego loginu i hasła stanowią zamówienia składane przez tego przedsiębiorcę, którego indywidualnym loginem i hasłem posłużono się do złożenia zamówienia, niezależnie od tego, kto faktycznie się nimi posłużył.

4. Sprzedawca może bez konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień nie udostępnić Kupującemu loginu oraz hasła albo pozbawić Kupującego w jakikolwiek sposób dostępu do portalu Sprzedawcy. Sprzedawca może również uzależnić przyznanie lub przywrócenie dostępu do Portalu Sprzedawcy od przekazania informacji lub dokumentów dotyczący sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa Kupującego albo od udzielenia przez Kupującego stosownego zabezpieczenia.

5. Złożone przez Kupującego zamówienie musi zawierać niezbędne dane Kupującego oraz wskazywać zamawiane Produkty w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.

7. Zasady przyjęcia zamówienia są dodatkowo regulowane przez: warunki handlowe b2b oraz warunki handlowe b2c.

Zapłata ceny

1. Kupujący zapłaci za dostarczone Produkty cenę wynikającą z cennika Sprzedawcy aktualnego na dzień przyjęcia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, jak również do przeprowadzania, odwoływania akcji promocyjnych oraz modyfikowania akcji promocyjnych odnoszących się do poszczególnych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wydanych Kupującemu do momentu zapłaty przez Kupującego w całości ceny za Produkty.

2. Faktura VAT jest wystawiana przez Sprzedawcę w chwili przygotowania Produktów objętych zamówieniem do przekazania Kupującemu. Za datę zapłat ceny Strony uznają datę uznania kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości wartości ustawowej.

3. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych uwag, zastrzeżeń lub Reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

Dostawa Produktów

1. W przypadku, gdy Produkty dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika, odpowiedzialność za Produkty, w tym ryzyko ich utraty lub uszkodzenia, przechodzi na Kupującego w momencie skutecznego doręczenia przesyłki do miejsca siedziby Kupującego, chyba że Kupujący wskaże inne miejsce dostawy Produktów.

2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Produktów z magazynu Sprzedawcy, własnym transportem, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Produkty w momencie ich wydania z magazynu Sprzedawcy.

3. Kupującego obciążają koszty przewozu, dostarczenia i wydania Produktów. Kupujący zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych Produktów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać ewentualnego zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie z zasadami przewoźnika (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przewozowego) oraz Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualnych zastrzeżeń w ciągu dwóch dni. Dokonanie przez Kupującego odbioru Produktów bez ich zbadania lub niezgłoszenia zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Produktów będzie uważane za potwierdzenie, że Produkty zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

Gwarancja i REKLAMACJE

1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedane Produkty wyłącznie poprzez wyraźne zaznaczenie w formie pisemnej okoliczności udzielenia takiej gwarancji.

2. O ile Sprzedawca udzieli gwarancję na Produkty, a Strony nie uregulują na piśmie warunków gwarancji w sposób odmienny, termin gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty wydania Produktów Kupującemu.

3. Gwarancja dotyczy wad powstałych w Produktach w szczególności powstałych wskutek wadliwej konstrukcji Produktu, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany Produktu, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprzedawcy.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana Produktu lub jego części została dokonana przez nieupoważnioną osobę trzecią. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek niewłaściwego zastosowania lub używania, obsługi, składowania, nieprawidłowego montażu, działania czynników zewnętrznych (chemicznych lub elektrycznych), na które Sprzedawca nie ma wpływu.

Zwrot Produktów

1. Zwrot Produktów przez Kupującego jest możliwy, z zastrzeżeniem postanowień OWS, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków finansowych, terminów oraz zasad zwrotu ze Sprzedawcą.

2. Zwrotowi podlegają Produkty nieużywane oraz w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego, o statusie "Pod zamówienie" nie mogą zostać zwrócone. Nie podlegają zwrotowi Produkty, które na dzień zakupu mają status "Wyprzedaż".

3. Zwrot Produktów następuje do magazynu Sprzedawcy lub w inne miejsce wskazane przez Sprzedawcę, na koszt i ryzyko Kupującego.


4. Zwrot nieuzgodniony ze Sprzedawcą może być odesłany do Kupującego na jego koszt i ryzyko.

5. Zwrot Produktów obciążony będzie fakturą stanowiącą 10% wartości zwrotu.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikających z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając jednocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

3. Z zastrzeżeń postanowień punktów następnych, jeżeli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego Produktu.

4. Jeżeli termin dostawy zostanie odroczony z powodu na okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności okoliczności przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne terminy dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

5. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonanie sprzedaży Produktów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy czy pozycji rynkowej.

6. Odpowiedzialność za posiadanie przez Produkty określonych cech lub przydatności dostarczonych Produktów do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Produkt posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

7. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytuły wad Produktu, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Produkt (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem - za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Jeżeli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku z sprzedanymi Produktami przez Sprzedawcę lub z innymi przedmiotami, do których wytworzenia wykorzystano Produkty sprzedane Kupującemu, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby trzeciej, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z tym roszczeniem.

9. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych przez Strony na piśmie, następujące okoliczności mogą stanowić, bez odpowiedzialności Strony, okoliczności siły wyższej.

Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności takie, jak wojna lub inne działania zbrojne, rozruchy, akty terrorystyczne, akty sabotażu, rebelie, przewroty wojskowe, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne.

Ochrona danych. Tajemnica handlowa

1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy przekazywać osobom trzecim informacji - bez względu na nośnik tych informacji - uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży stanowiących tajemnicę handlową, w szczególności wszelkie informacje dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, klientów i transakcji finansowych Stron, stosowanych systemów bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszelkich sporów związanych ze sprzedażą Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży, jest prawo polskie.

2. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków powstałych pomiędzy Stronami na gruncie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.

3. Do każdej umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego drogą elektroniczną stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży, chyba że Strony na piśmie postanowią inaczej. Jednorazowa lub ramowa umowa sprzedaży zawarta na podstawie zamówienie złożonego elektronicznie za pośrednictwem Portalu Sprzedawcy może określać inne warunki sprzedaży. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy szczegółowej zawartej w formie pisemnej a postanowieniami OWS wiążące dla Stron są postanowienia umowy szczegółowej.

4. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa sprzedaży może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku wprowadzenia lub zmianie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki Stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub zmianę obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo zawartej pomiędzy Stronami, lecz nie wykonywanej umowy.

5. O ile Strony nie uzgodnią - na piśmie - inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie będzie obejmować żadnych innych świadczeń poza przeniesieniem własności oraz wydaniem Kupującemu Produktów stanowiących przedmiot umowy sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania Produktów).

6. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany OWS wiążą Strony od daty opublikowania ich na Portalu Sprzedawcy i będą one dostępne dla Kupujących w terminie 2 (dwóch) dni roboczych przed ich wejściem w życie.

7. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 15.07.2016r. do dnia zmiany albo odwołania.

Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Marvest niezwłocznie i na piśmie (osobiście, listownie lub mailowo).

2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
              a) dla reklamacji wynikających z błędnego zapakowania towaru - najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu towaru;
              b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu - najpóźniej w dniu otrzymania towaru.

3. W przypadku reklamacji ilościowych, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że nie jest oryginalnie zamknięta jest spisanie przez Kupującego protokołu szkody w obecności kuriera, w którym opisany jest stan i wygląd opakowania oraz stwierdzenie braku towaru lub jego uszkodzenie. Protokół musi zostać podpisany przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po przyjęciu reklamacji od konsumenta (w przypadku reklamacji posprzedażowych) oraz w ciągu 5 dni roboczych (dla reklamacji przedsprzedażowych-towary nowe, nie używane), nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia sprzedaży towaru.

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji przez Marvest jest przesłanie przez klienta reklamowanego towaru wraz z załączonymi dokumentami, tj. dowodem jego zakupu, wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz kartą gwarancyjną jeśli została wydana do towaru. Przesyłany na reklamację towar używany - reklamacja posprzedażna - powinien być czysty. Gdy przesyłany jest towar nowy - reklamacja przedsprzedażna - powinien on być w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Marvest może według swego uznania naprawić towar, wymienić towar na nowy, wolny od wad lub zwrócić kwotę, za którą Klient nabył towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

8. W każdym przypadku reklamacji Marvest ma możliwość zażądania dodatkowych dokumentów oraz informacji od Klienta na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.

9. Marvest nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie transportu towaru - tego typu reklamacje będą przekazywane odpowiedniej firmie kurierskiej. Klient przesyłający towar w ramach Reklamacji do Marvest zobowiązany jest do właściwego zapakowania i zabezpieczenia towaru do transportu. Wytyczne jak to zrobić, znajdują się na stronie www każdej firmy kurierskiej.

10. Marvest nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
              a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi,
              b) Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.
              c) Towar nie był konserwowany lub był konserwowany w niewłaściwy sposób, przy użyciu niewłaściwych środków lub narzędzi.

11. Marvest ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Marvest przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

12. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

13. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Marvest za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.


Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).